สพป.เลย เขต 3 ออกติดตาม การดำเนินงานตามประเด็นท้าทายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 นายปัญจพล แสงคำไพ ผอ.สพป.เลย เขต 3 ออกติดตาม การดำเนินงานตามประเด็นท้าทายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอภูเรือ พร้อมด้วย นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางสาวพีรพรรณพชร วงษ์ชมชวกร นางสาวสุมาลี กันธุ และนางลำไพร ประสมหงษ์ ศึกษานิเทศก์ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย