สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและหน้าที่พลเมือง

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  1 มอบหมายให้ ดร.ธัญญรัตน์  บัวพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและหน้าที่พลเมือง ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ Active Learning เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1 มีข้าราชการครูในสังกัดเข้าร่วม จำนวน 83 ท่าน และมีศึกษานิเทศก์ คณะวิทยากรและทีมงานที่ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 ท่าน รวมทั้งสิ้น 103 ท่าน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเรา เข้าใจความเป็นมาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุกศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ