สพป.ชลบุรี เขต 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางยมนา แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การสร้างขวัญกำลังใจและการให้รางวัลแก่ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา