สพป.พิษณุโลก เขต 2 เปิดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและขยายเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโครงการ TSQP

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นางนุสรา ทองดอนคำ รองผอ.สพป.พิษณุโลกเขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการและขยายเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโครงการ TSQP เครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร  โดย รศ.ดร.ประกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง อ.ดร.พิทยา แสงสว่างและอ.ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริกุล ทีมโค้ชกลาง และทีมโค้ชพื้นที่ ได้แก่ นางสรัญญา แสงชัย นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศ์ สพป พิษณุโลกเขต 2 และผอ.ปรียาวดี บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมจิตศึกษา PBL /AL และ PLC ของโรงเรียนในโครงการTSQP ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง โรงเรียนวัดบ้านมุง โรงเรียนชุมชน 12ท่าตาลประชาสฤษฏ์ และโรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่มประชานุกูล รวมทั้งยังมีโรงเรียนบ้านโป่งปะ โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อยและโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนและขยายเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป วันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2