ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและขับเคลื่อนกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 โดยมี นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริสาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก