สพฐ. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14

วันที่ 1 เมษายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สอ. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ภายใต้โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ แนะแนว ติววิชาการ และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 14 โดยมีนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 กลุ่มที่ 1 จำนวน 100 คน และนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 กลุ่มที่ 2 จำนวน 50 คน พร้อมครูผู้ดูแล เข้าร่วม ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

โดยในการประชุมดังกล่าว มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การเรียนรู้การส่งเสริมการออม โดยวิทยากรจากกองทุนการออมแห่งชาติ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรจาก สพฐ. จากนั้น นักเรียนทั้งสองกลุ่มได้เดินทางไปเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากฐานการเรียนรู้ ที่โรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) และมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อสรุปการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าอบรมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งมีรุ่นพี่ม.ท.ศ. จากหลากหลายอาชีพ/หลากหลายคณะ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ รุ่นที่ 14 อีกด้วย