สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน

เขต 2 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 29 ราย ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ได้แสดงความยินดี และขอให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ให้ประพฤติตนให้เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู พร้อมทั้งให้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีวิชาความรู้ เป็นพลเมืองดีของสังคมประเทศชาติสืบไป ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2