สตผ. จัดประชุมจัดทำและพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดร.รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมจัดทำและพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 (อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9) โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และบุคลากรสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 25 คน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงกรอบ แนวทางการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และพิจารณา (ร่าง) แบบติดตามผลการดำเนินงานฯ โดยเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ (google form) ซึ่งสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการชี้แจงกรอบแนวทางการติดตามฯ ผ่านระบบออนไลน์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศได้รับทราบในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566