ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตามเปิดเทอมวันแรก

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้เน้นย้ำด้านบริหารจัดการความปลอดภัยเข้าถึงนักเรียนเป็นรายบุคคลในทุกมิติ ด้านความพร้อมของอาคารสถานที่  การบริหารจัดการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) เด็ก ๆ ทุกคนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  ระยะนี้มีการกลับมาของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(โควิด-19) ฝากให้ทุกโรงเรียนได้ให้ความสำคัญและมีมาตรการป้องกันการที่จะมีการแพร่ระบาดภายในสถานศึกษาอย่างเข้มงวด รวมถึงจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ “กายภาพดี มีคุณภาพสูง” โรงเรียนของเราก็จะ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เพราะนั่นแสดงถึงประสิทธิภาพของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน