ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมไกรลาสอุทิศ โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) และองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ และมีวิทยากรในการประชุมคือนายรุ่งศักดิ์ ชัยชยะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLICT) และนางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2