สพป.สิงห์บุรี ร่วมการประชุมติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเข้าร่วมการประชุมติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยคณะจาก สำนักงาน ปปช.นำโดย นางแก้วตา ชัยมะโน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และนางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาโครงการ สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษานำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามแนวทางที่เหมาะสม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่าน ปปช.ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการประเมินผลตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 21 สำหรับตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต ผลการสำรวจพบว่าจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่ได้ค่าคะแนนเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตสูงที่สุดของประเทศ ซึ่งการประชุมเป็นการถอดบทเรียนความสำเร็จของการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.สิงห์บุรี แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1. ประเด็นสำหรับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง 2. ประเด็นสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวย 3. ประเด็นสำหรับครูผู้สอน และในภาคบ่ายลงพื้นที่ติดตามสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรต้านทุจริตในการจัดการเรียนการสอน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดพรหมสาคร และ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส