สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 25- 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ในการนี้ นายเลอศักดิ์ รัชณาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบปะให้ความรู้ คำแนะและเน้นย้ำในการบริหารงานตามโครงสร้างของโรงเรียนสุจริตแก่ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติฯดังกล่าว โดยมอบหมายให้นางสาวสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นางสาวธันยวีร์ ศรีสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์เจ้าของโครงการกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการให้กับข้าราชการครูผู้รับผิดชอบโครงการในระดับสถานศึกษา ได้นำแนวทางการดำเนินงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการประชุมครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 179 คน วิทยากรถอดบทเรียนนางสาวนิตยา  ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)