เลขาธิการ กพฐ. มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร แก่ผู้สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย ดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 26 พฤษาภคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เรียนเพื่อเรียนหรือเรียนเพื่อทำงาน? ทิศทางการศึกษาสู่อนาคตประเทศไทย Study to Learn or Study to Work ? Educational Pavement to Thai Future” และการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รอง ผวจ.ตรัง กล่าวต้อนรับ ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้สนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แห่งประเทศไทย ดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พร้อมนี้ นายฐกฤต อัชณาพิพัฒ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมต้อนรับ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.ประถมศึกษา รร.มัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. รร.สังกัดเอกชน รร.สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น