สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคลอง

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคลอง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการปลูก จิตสำนึกของนักเรียน ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติ เพื่อนำความรู้ที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมไปปฏิบัติในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัย และความประพฤติ ของนักเรียน รวมถึงยกระดับการพัฒนาจิตใจให้มั่นคงมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัยมากขึ้น นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข