สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 14.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2566 ให้กับครูและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับโรงเรียน  ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา และจัดสรรงบประมาณ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพระเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1