ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู อ.คอนสวรรค์  ขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติ

วันที่  2 มิถุนายน 2566   นายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ”การขับเคลื่อนนโยบาย ผอ.สพป .ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู” มอบนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอคอนสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566  ซึ่งจัดโดยสมาคมครูอำเภอคอนสวรรค์ ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอคอนสวรรค์      เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินการตามนโยบาย ด้านความปลอดภัย ,ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ,เพื่อพัฒนาข้าราชการครูฯ ให้มีความรู้และเพิ่มพูนประสบการในการทำงานและเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมี ส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น  รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  คณะศึกษานิเทศก์    และข้าราชการครูฯ  จาก 33 โรงเรียน จำนวน 320 คน  ร่วมประชุมฯ  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)