สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทบทวนจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางปิยพร สิงห์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและนางสาวภาวิณี คณิตประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทบทวนจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูปแบบ ระยะที่ 5 (ปีการศึกษา 2565-2569) เพื่อให้มีข้อมูลแผนการจัดชั้นเรียนที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับข้อมูลนักเรียนตามสภาพจริง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประชากรที่มีแนวโน้มลดลง ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1