สพป.มหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบรบือบ่อใหญ่หนองโก ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นายสมเพชร มัชปะโม รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดมหาสารคามสู่เมืองรู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชน ยังร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างจังหวัดมหาสารคาม กับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดมหาสารคาม และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเมืองรู้เท่าทันสื่อในคราวต่อไป โดยมี นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ อาคารวิทยพัฒนาและห้องประชุมสิกขาลัยชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม