สพป.เลย เขต ๒ รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่๒๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์  นายสวัสดิ์   แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายวัลลภ  วิบูลย์กูล  นายอุทัย  ปลีกล่ำ  นางบูลยาวี  ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ ผ่านทางช่อง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  หลังจากนั้น ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (กบข.) เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ และนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย