สพป.สิงห์บุรี พัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน รุกการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี (สพป.สิงห์บุรี) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล เพื่อสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการสร้างการรับรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นที่แพร่หลาย รวมถึงการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ของโรงเรียน และบุคลากรในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 100 คน วิทยากรที่ให้ความรู้ คือ นายศตายุ วาดพิมาย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ตาก เขต 2, นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.ตาก และนายวันชนะ คชฤทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ถ่ายทอดเทคนิคการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การทำอินโฟกราฟิกง่ายๆ ด้วย canva การถ่ายภาพนิ่ง คลิปวิดีโอเล่าเรื่องราว และการจัดทำสกู๊ปข่าว “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทำให้ครูผู้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน ได้เรียนรู้ เทคนิค วิธีการ เขียนข่าว พร้อมได้ลงมือปฏิบัติจริง ในการถ่ายภาพ ถ่ายทำ ตัดต่อ รวมถึงการทำอินโฟกราฟิคง่ายๆ มาผลิตสื่อประชาสมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย สนองแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ สร้างการรับรู้ข่าวสารในยุคปัจจุบัน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยจัดระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี