สพป.สกลนคร เขต 1 รายงานผลดำเนินงานใน e-MES ได้ระดับดีมาก รับการตรวจติดตาม เชิงประจักษ์จาก สพฐ.

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ในการตรวจติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 11 ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้รายงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน โดยนำเข้าข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and Evaluation System : e-MES) ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลฯ ทั้ง 12 ตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 อยู่ในระดับดีมาก

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/YiQxMZV5TabrsP3G8

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย