สพม.36 จัดการประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานลูกเสือ เนตรนารี สพม.36 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งเสริม ประสานงาน และสนับสนุน การดำเนินการของสถานศึกษาในสังกัด สพม.36 ให้สามารถจัดการ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนา คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในสังคม ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว