สพป.สกลนคร เขต 1 พัฒนาจริยธรรมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นำโดย นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดการอบรมพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ณ ห้องประชุม 4 อาคารนิเทศ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  เขต 1  ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้มีองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตอย่างมีจรรยาบรรณที่ต่อเนื่องและยั่งยืน จึงจัดการอบรมพัฒนาจริยธรรมเจ้าหน้าที่ฯ ครั้งนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการต่อต้านการทุจริต เป็นการพัฒนาเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ระเบียบงานการเงิน พัสดุและการบัญชี การตรวจสอบภายในและกฎหมาย โดยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมประกวดแคปชั่นจริยธรรมโดนใจ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมนำใจ ภายใต้ระเบียบของทางราชการ

Beige Tan Aesthetic Brand Board Photo Collage – 1
นางสาวดุสิดา พุทธิไสย