สพป.สกลนคร เขต 1 จัดงานแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มอบหมายให้ นางนันท์ปภัทร บรรณ์ติเจริญโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์แห่งชาติ ปี 2566 โดยมี นายวัชรพงศ์ ภูยางสิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

การแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทยฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติให้คงอยู่และใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นการพัฒนาและส่งเสริมความสามารถทักษะวิชาการภาษาไทยในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดของนักเรียน โดยในภาคเช้าเป็นการแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษา ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ การคัดลายมือ การเขียนเรียงความ การแต่งคำประพันธ์ การอ่านจับใจความสำคัญ และรอบรู้วรรณคดี ซึ่งผู้ชนะเลิศแต่ละรายการจะได้เป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2542 รัฐบาลประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายเรื่อง ปัญหาการใช้คำไทย ในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505

ภาพทั้งหมด https://photos.app.goo.gl/cDwsDSV6pUQ9R9WE7

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย