สพม.36 ให้สัมภาษณ์ NBT เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา

วันพฤหัสบดี  ที่ 18 เมษายน 2562   เวลา 9.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ให้สัมภาษณ์ กับนักข่าว ช่อง NBT (เชียงใหม่) เรื่อง  การเตรียมความพร้อมในการใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา (Anti Corruption Education) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ในปีการศึกษา 2562  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมใช้หลักสูตรนี้ ในภาคเรียนที่ 1/2562  โดยมุ่งหวังให้ครูมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญและความตระหนัก ในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  , มีความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  , เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นเยาวชนที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริต  , ร่วมกันเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา  โดยสัมภาษณ์  ณ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว