สพป.ลำปาง เขต 2 รับการประเมินจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ต้นแบบ สพฐ.

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 นำโดย ดร.สรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ลำปาง เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ (ก.ต.ป.น.) ฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับการประเมินการประกวดผลงานเพื่อคัดเลือก “ก.ต.ป.น.ต้นแบบ” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชิงประจักษ์ จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ประกอบด้วย

1. นายบุญเลิศ ค่อนสะอาด ที่ปรึกษา สพฐ. ด้านมาตรฐานการศึกษา ประธานกรรมการ

2. นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการศึกษา (สตผ.) สพฐ. กรรมการ

3. นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา นักวิชาการศึกษา (สตผ.) สพฐ. กรรมการ

4. นางสาวสิรีธร ไหวพริบ นักวิชาการศึกษา (สตผ.) สพฐ. กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 5 แห่ง เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อสะท้อนผลการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ลำปาง เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์),โรงเรียนบ้านดอนไชย,โรงเรียนแม่มอกวิทยา และโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) ณ หอประชุมลำปางหลวง สพป.ลำปาง เขต 2