การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาท

 วันที่ 19 เมษายน 2562  นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาท  ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพ ฯ   โดยมีท่าน ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และท่าน ดร.สุมเมธ  ตันติเวชกุล  บรรยายพิเศษ  เรื่อง  “ธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาท” เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติ งานต่อไป  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว