ร.ร.อนุบาลสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560)

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการดำเนินการรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โดยมีนางพิมพ์ฉวี จิตบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีได้จัดการประชุมฯเพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถกับงานที่รับผิดชอบ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนรู้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) สามารถพัฒนาตนเอง มีความก้าวหน้าในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะทางวิชาการให้แก่ครู โดยที่ครูมีสื่อนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาผู้เรียนและเก็บผลงานอย่างเป็นระบบ การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 87 คน โดยมี นางรัตนา ด้วงดารา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สิงห์บุรี เป็นวิทยากร