สพป.สกลนคร เขต 1 เจ้าภาพต้อนรับ โรงเรียน กพด. ภาคอีสาน แข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ ฯ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 นำโดย นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียน โรงเรียนในโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (โรงเรียน กพด.) ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี ดร. อภิสิทธิ์  พึ่งพร  ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเปิด นายนพพร แสงอาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนในโรงเรียน กพด. ในจังหวัดสกลนคร และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

          การประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการนักเรียน โรงเรียน กพด.ประจำปี 2566 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นความร่วมมือของโรงเรียน กพด. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ กลุ่มโรงเรียน กพด. กลุ่มที่  10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยกิจกรรมที่จัดแข่งขัน มี 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพ ประเภทเดี่ยว แข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม  13 ระดับ  กิจกรรมที่ 2 การเขียนเรียงความภาษาไทย ประเภทเดี่ยว แข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  รวม 12 ระดับ กิจกรรมที่ 3 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยว แข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3  และชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 4 ถึง 6 รวม 2 ระดับ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมโครงงาน ประเภททีม แข่งขันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 รวม 3 ระดับ นักเรียนที่เข้าแข่งขันมาจาก  18  เขตพื้นที่การศึกษา ใน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น  อุบลราชธานี อำนาจเจริญ หนองบัวลำภู หนองคาย ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ บึงกาฬ  เลย กาฬสินธุ์ อุดรธานี และจังหวัดสกลนคร ได้รับงบประมาณในการจัดการแข่งขันได้รับจัดสรรจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          ทั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันครั้งนี้ นับว่า เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาส พระองค์ทรงเริ่มงานพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 และทรงงานอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 40 ปี พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน  ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย  ด้านสติปัญญา  ทักษะการทำงาน ทักษะอาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม   เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

**********

ภาพทั้งหมด

กล้อง สพป.สกลนคร เขต 1 https://photos.app.goo.gl/kpmvnSrt7ccWucn18 

กล้อง รร.อนุบาลกุสุมาลย์ https://photos.app.goo.gl/JsJ5EXQP2TKCMS766

นางสาวดุสิดา พุทธิไสย