รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” ร่วมงานการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 11

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมงานการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการครั้งนี้มาเป็นครั้งที่ 11 แล้ว ทั้งนี้ มีผู้ที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลสามารถพัฒนาตนเองจนมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นตามศักยภาพ เพราะรางวัลนี้ทาง ก.ค.ศ. ให้การรับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในคุณภาพมาโดยตลอด ขอให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านเชื่อมั่นในกระบวนการประเมินแบบกัลยาณมิตร และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น ตามเจตนารมณ์ของรางวัลต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน การกระตุ้นให้ข้าราชการและองค์กรไปสู่เป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ราชการและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยคัดเลือกข้าราชการและบุคลากรที่เป็นแบบอย่างและกระตุ้นให้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณของวิชาชีพและสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ดังกล่าว