สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 15/2562

      วันที่ 29 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น. นายนายสายยนต์  สุวรรณเกตุ นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์   ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี  มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่   มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ปฏิบัติทุกเช้าวันจันทร์  จากนั้น ได้แสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัด  จำนวน 2 คน ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และกล่าวต้อนรับบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ ในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  จำนวน  1  คน