สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และให้กำลังใจแด่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองจั่น

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ดร.วิโรจน์ ค้อไผ่ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 พร้อมด้วย นายบรรพจน์ ทัพซ้าย รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายจักรกฤษ อำพันทอง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากร สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแด่ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองจั่น อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กรณีเกิดประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ทำให้อาคารเรียนเกิดความเสียหาย ซึ่งเป็นห้องเรียนชั้น ป.1-ป.3 ในการนี้จึงเร่งติดตามให้ความช่วยเหลือพร้อมกับ นายวินัย ศรีวิเชียร รักษาการณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจั่น ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มประดู่แก้ว นางสาวจุฑามาศ เวทยานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 คณะครู และผู้นำชุมชน เพื่อติดตามความเสียหาย ในด้านงานบริหารทั่วไป ด้านงานวิชาการ วางแผนด้านอาคารสถานที่ พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการของบประมาณ และแนวทางให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป