การติดตาม ตรวจเยี่ยมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายอำนาจ สุทิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการเปิดเรียนตามภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย คือ การบริหารงานวิชาการการบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยกำหนดออกติดตามฯ ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2566

ศริราณี พรหมบังเกิด