สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่  30  เมษายน  2562  เวลา  09.00  น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ซึ่งการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม  พร้อมทั้งติดตามรายงานผลการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และ  2562  ตลอดจนเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562