สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

วันที่  2  พฤษภาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ. สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  และ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ   Video  Conference   เรื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   ได้รับทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการเตรียมการรับการประเมิน   ITA   ณ  ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2