สพป.ชลบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ  สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) ณ หน้าอาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1