สพป.ยโสธร เขต 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยพิธี เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมให้มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรม พร้อมทั้งให้โอวาทในหลักการครองตน ครองคน ครองงาน ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่รั้วโรงเรียนและขอให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มศักยภาพ โดยมี นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล และ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เข้าร่วมปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2