สพป.ปจ.2 เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และประธานเขตคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  ณ  โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก  ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่  2–3 พฤษภาคม 2562  เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และประธานเขตคุณภาพการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้หลักสูตรต้านทุจริต  และเพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  ร้อยละ 100  ในปีการศึกษา  2562