สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้โรงเรียนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปบููรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป ณ ห้องป ระชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร