สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยนายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1