ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผล ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรับฟังการนำเสนอข้อมูลจากหน่วยรับตรวจ และมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แก่หน่วยรับตรวจในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยมีนายสมใจ วิเศษบัณฑิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย