สพป.สมุทรสาคร – ภารกิจ ผู้อำนวยการ สพป.สมุทรสาคร ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (เพิ่มเติม) พร้อมด้วย นายพิทักษ์ ทวีแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร คณะกรรมการฯ และ บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู ลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และลูกเสือชาวบ้าน ณ ค่ายลูกเสือทีปังกรรัศมีโชติ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีฯ และ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

พิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร

๒. ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดบ้านไร่ เพื่อตรวจติดตามและเน้นย้ำโครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ซึ่งพบว่าทางโรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม อาหารดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ไม่อิ่มเติมได้ โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา อำนวยความสะดวกในครั้งนี้

ตรวจเยี่ยม รร.วัดบ้านไร่

๓. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร และ การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (๔๐๑) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง

วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๑. เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในตำแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วย นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง อ.สพป.สมุทรสาคร คณะกรรมการฯ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุม อ.ก.ค.ศ.

๒. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สพป.สมุทรสาคร พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ทั้ง ๓ ท่าน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อน การดำเนินงานตามภารกิจงาน รวมถึงหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขต่อไป ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมผู้บริหาร สพป.สมุทรสาคร

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.อ.วีรธนา นรากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อให้การบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน ๖๐ คน ลงมาของ สพท. มีความเข้าใจและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก