ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ให้กับ    นักเรียนในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ให้กับ    นักเรียนในการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งเยี่ยมชั้นเรียนติดตามการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียน และอาหารกลางวัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครูและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบนางฉวีวรรณ โยคิน และนางจารุวรรณ จันทร์ใบ