พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เน้นย้ำเรียนดี มีความสุข และปลอดภัย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายแสนโฮม สันเพราะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และความปลอดภัย โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก โรงเรียนวัดโคกสลุด และโรงเรียนราษฎร์เจริญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู รายงานข้อมูล พร้อมให้การต้อนรับ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566