พิษณุโลก 2 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน)

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน) โดย นายแสนโฮม สันเพราะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 กล่าวรายงาน เพื่อดำเนินการตามนโยบาย ช่วยลดภาระให้กับครูผู้สอน ลดปัญหา ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ตามคำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สพท.ดำเนินการแทนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ธุรการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2