พิษณุโลก เขต 2 มอบนโยบายครูบรรจุใหม่ 45 ราย

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นางนุชสรา ทองดอนคำ นายแสนโฮม สันเพราะ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พบปะมอบนโยบาย ให้โอวาท แก่ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ 3) จำนวน 45 ราย กล่าวแสดงความยินดี ต้อนรับสู่ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ใช้ความรู้ความสามารถสั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข จากนั้นได้ทำพิธีประดับอินทรธนู ทำการเลือกสถานศึกษา พร้อมชี้แจงสิทธิสวัสดิการของข้าราชการ และจัดทำทะเบียนประวัติ ก่อนส่งตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2