สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 30 พฤศจิกายน  2566 นางสุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ ราชาคีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯและประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด จำนวน 19 เครือข่าย ดำเนินการระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน -2  ธันวาคม  2566

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)