สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมหน้าเสาธง สร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทำกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ โดยครูใหญ่ ประจำวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ได้แก่ นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำทำกิจกรรม ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณตน ปฏิญญาเขตสุจริต ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้พบปะพูดคุย และให้ข้อคิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมแนะนำพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ จำนวน 1 ราย และร่วมร้องเพลงศึกษาบางระจันและเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน