พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “สร้างสรรค์หัตถศิลป์ พัฒนาถิ่นปัตตานี สู่วิถีสากล” สพม.ปัตตานี

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “สร้างสรรค์หัตถศิลป์ พัฒนาถิ่นปัตตานี สู่วิถีสากล” ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมงานและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสาธิตสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) และโรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โดยมี ดร.สุภาพ เต็มรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้นำผลงานที่เกิดจาก การจัดการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างกว้างขวาง 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา การแข่งขันในครั้งนี้ มีกิจกรรมทั้งหมด 122 กิจกรรม