สพป.สิงห์บุรี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การบริหารงาน 4 ด้าน และการจัดการของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวเรณู ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางรุ่งนภา สังสอาด นางวันวิสา นุ่นสพ ศึกษานิเทศก์ และนางรัตนา ด้วงดารา นักทรัพยากรบุคคล ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การบริหารงาน 4 ด้าน และการจัดการของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม โรงเรียนชุมชนวัดม่วง โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม และโรงเรียนวัดพรหมสาคร ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าทั้ง 4 โรงเรียน มีความพร้อมในการบริหารงานครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการจัดการของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ในส่วนของอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณโรงเรียนมีความสะอาดเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของนักเรียน โดยแนะนำให้สถานศึกษาจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมทั้งเน้นย้ำกับผู้บริหารและคณะครูในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน อาคารเรียน มาตรการและการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เรื่องอาหารกลางวันให้ได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการ ด้านสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน และการลงสมุดหมายเหตุรายวัน และสมุดทะเบียนนักเรียน พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจผู้บริหาร และคณะครู ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป